Мрeжа за искуствено учење
Едукативна програма - МИУ Депо на едукативни материјали Партнери

Како да закажам настан? Чекор по чекор

Го истражуваме барскиот екосистем

🏡 Учениците од ООУ "Кирил и Методиј" - Св.Николе и ООУ "Даме Груев" - с.Ерџелија беа дел од работилницата "Барски екосистем".
👬👭🏞 🌾Децата на терен за набљудување и истражување ја посетија природната бара која се наоѓа во самиот град Пехчево и мини барата во Едукативен центар за зачувување на природата с.Неграво.
🐸🕷🦟🪱🧪🧫🔎🔬Колекционираа материјал од терен кои го гледаа под лупа и микроскоп. Сами правеа лабараториски препарати.
⁉️🧪🚰 Споредуваа Ph на барската вода, водата од мини барата и водата за пиење.
♻️ Учениците ја идентификуваа потребата од грижа и заштита на барскиот екосистеми и како климатските промени влијаат на овие живеалишта.
📝❓️⁉️‼️Бележеа, дискутираа и даваа свои заклучоци.
🙋‍♂️🙋‍♀️👫Работеа тимски и во група.
🤝🫂На крај натпреварувачки се забавува и едуцираа, преку играта Меморија научија за дел од флората и фауната и синџирот на исхрана во барскиот екосистем.