Мрeжа за искуствено учење
Едукативна програма - МИУ Депо на едукативни материјали Партнери

Како да закажам настан? Чекор по чекор

announcement

Известување

Почитувани учители, Ве известуваме дека сите термини во Април се пополнети!

Најчесто поставувани прашања

    Мора да се најавите/регистрирате за да закажете работилница.
  1. Чекор 1: Кликнете на копчето резервирај на работилницата која сакате да резервирате термин. Ќе бидете пренасочени кон страницата на соодветната институција каде што ќе ви се отвори календар.
  2. Чекор 2: Кликнете на слободниот термин на календарот (обоен со зелено). Ќе ви се отвори прозорче со датумот, терминот и работилницата.
  3. Чекор 3: Кликни резервирај. По успешно закажување, ќе ви пристигне е-маил со потврда. Откако администраторот ќе го одобри или откаже терминот, ќе бидете повторно известени.

Во десниот горен агол кликнете на менито. Кликни РЕГИСТРИРАЈ СЕ и пополни го формуларот. Најавете се и вратете назад на едукативната програма.

Оваа едукативна програма е наменета за наставниците од основно и средно образование. Сите работилници во оваа едукативна програма се стандардизирани според Законот за основно и средно образование.
РАЗМНОЖУВАЊЕ КАЈ РАСТЕНИЈАТА

Размножувањето е едно од основните својства на сите живи организми. Оваа особина го овозможува одржувањето на видовите низ генерациите. Се разликуваат два основни типа на размножување кај растенијата: полово и бесполово. При половото размножување доаѓа до соединување на две специјализирани, физиолошки различни клетки (гамети) при што се создава нов организам. При бесполовото размножување новиот ор...


30 учесници

180 мин.

ИСХРАНА КАЈ РАСТЕНИЈАТА

Растенијата се автотрофни организми кои сами ја произведуваат храната со помош на процесот наречен фотосинтеза. При овој процес, зелените делови на растенијата со помош на светлинската енергија од неоргански материи (вода и јаглероден диоксид), синтетизираат органски материи (скроб) при што се одделува кислород....


30 учесници

180 мин.

ЖИВИТЕ ОРГАНИЗМИ И НИВНАТА ЖИВОТНА СРЕДИНА

Водните живеалиштата со своите физички и хемиски карактеристики, обезбедуваат услови за развој и опстанок на различни видови организми, кои се разликуваат меѓусебно како морфолошки така и функционално, и секој од нив има специфична улога и зазема посебно место во самото живеалиште преку адаптација, интеракција и сл....


30 учесници

180 мин.

ДОМОТ НА МУВОЛОВКАТА

Учениците ги осознаваат различните типови водни живеалишта, конкретно се запознаваат со тресетиштето како екосистем и со неговите карактеристики на терен, преку набљудување, колекционирање и анализа на собраниот материјал во едукативниот центар....


30 учесници

180 мин.

ИСТРАЖИ ГО БАРСКИОТ ЕКОСИСТЕМ

Учениците ги осознаваат различните типови водни живеалишта, конкретно да се запознаат со барски екосистем и тресетиште и нивните карактеристики на терен, преку набљудување, колекционирање и анализа на собран материјал во едукативниот центар....


30 учесници

180 мин.

МЛАДИ ИСТРАЖУВАЧИ

Животната средина нè спојува сите нас. Сите ние го дишеме истиот воздух, растеме и живееме под истото сонце и имаме еден заеднички дом – планетата Земја. Количеството на различни видови на живот на Земјата се нарекува биодиверзитет. Под биодиверзитет се подразбира бројот на видови на растенија, животни, габи и микроорганизми. Освен живи организми под биодиверзитет се подразбира и сите видови на ек...


30 учесници

180 мин.

МЛАДИ РЕНЏЕРИ

Животната средина нè спојува сите нас. Сите ние го дишеме истиот воздух, растеме и живееме под истото сонце и имаме еден заеднички дом – планетата Земја. Животната средина на секој организам ја образуваат разновидни надворешни услови во местото на неговото живеење, создадено од нежива и жива природа. Тие услови постојано делуваат врз организмите и во зависност од нивното дејство секој организам мо...


30 учесници

180 мин.

ЕКО-АМБАСАДОРИ

Едукативната патека „Галичица на дланка“ се наоѓа во непосредна близина на Инфо-центарот на НПГ, во Охрид. Местоположбата на патеката е избрана со цел да биде лесно достапна за посета и е соодветно изградена за лесно качување, адаптирано на сите возрасни групи. Почетната точка на едукативната патека воедно го претставува и еден од влезовите во НПГ (Велестовски пат), продолжува до базиликата „Студе...


30 учесници

180 мин.

ЗЕЛЕНА ЕНЕРГИЈА – ЕНЕРГЕТСКИ НЕЗАВИСНА КУЌА

Изработката на функционална макета на еколошко-енергетски независна куќа вклучува повеќе модели за искористување на обновливи извори на енергија, како модел на сончев панел, модел на фотоволтаичен панел, модел на ветерна централа, водно коло, струјно коло со три извори на енергија и повеќе потрошувачи и биодигестор. <br>Потребата на човекот за изведување различни секојдневни активности и нормал...


30 учесници

180 мин.