Мрeжа за искуствено учење
Едукативна програма - МИУ Депо на едукативни материјали Партнери

Како да закажам настан? Чекор по чекор

Истражуваме во светот на живите организми и нивните живеалишта

Во хидробиолошки институт се реализираа неколку работилници на тема Живите организми и нивната животна средна

Учениците имаа можност да истражуваат на терен и во лабараторија и да ги збогатат своите знаења.