Мрeжа за искуствено учење
Едукативна програма - МИУ Депо на едукативни материјали Партнери

Како да закажам настан? Чекор по чекор

Млади истражувачи - Истражуваме како се исхрануваат растенијата

Почетокот на второто полугодие  го започнавме со учениците од 4 и 5одд. од ООУ „Орце Николов" с.Ињево - Радовиш.

Истражувавме на тема исхрана кај растенијата, а учениците истражувајќи ги осознаа процесите и основните елементи кои придонесуваат за правилен раст и развој на растенијата.