Мрeжа за искуствено учење
Едукативна програма - МИУ Депо на едукативни материјали Партнери

Како да закажам настан? Чекор по чекор

Едуино работилници

Одбери возраст

Поголемите ги ловат помалите

Оваа активност им помага на децата полесно да го разберат „Синџирот на исхрана“ во природата преку изведување на природните движења на различни животни и да научат дека „поголемите ги ловат помалите“.

8-10 години
Повеќе

Рециклирање хартија

Преку оваа активност учениците учат како може старата употребена хартија да се преработи и да послужи како основа за цртење разни семиња.

8-10 години
Повеќе

Разиграните планети

Преку оваа активност учениците ги учат планетите на Сончевиот систем.

6-8 години
Повеќе

Шарен животински свет

Со оваа активност учениците имаат можност да ги прошируваат своите знаења за животните и да се поттикнува нивната љубопитност за животните од целиот свет.

6-8 години
Повеќе

Лов на богатство во природата

Целта на активноста е учениците да ги препознаваат и разликуваат растенијата кои може да се најдат во природата, а истовремено да се развие нивната љубов кон природните богатства кои постојат.

6-8 години
Повеќе

Дел по дел, од корен до цвет!

Активноста овозможува детето да ги запознае, да ги именува деловите на растението и да ја знае нивната улога. Активноста одговара за ученици од прво до трето одделение.

6-8 години
Повеќе

„Вода – копно“

Преку играта ученикот одредува во каква животна средина живеат различни видови животни и кога ќе го слушнат името на животното, скокаат во „вода“ или на „копно“.

6-8 години
Повеќе

Мали истражувачи

Со оваа активност на децата им се овозможува на интересен начин да ги истражуваат разликите помеѓу денот и ноќта. Се поттикнува креативноста и фантазијата. Наменета е за деца од 6 до 8 годишн возраст.

6-8 години
Повеќе

Забот Здравко сака здрава храна

Преку оваа активност кај децата се поттикнува навика за користење здрава храна и одржување хигиена на забите. Детето самостојно увидува која храна ги одржува забите здрави, а која не.

4-6 години
Повеќе

„Пердув“

Со играта се мотивира ученикот да ја оствари поставената цел , со помош на пердувот, зрното пченка низ малиот отвор да го стави во кутијата.

4-6 години
Повеќе

Сензорна градина

Со играта се мотивира ученикот да препознава разни семиња, да ги именува и да ги опишува. Определува за што се употребуваат и кога се садат во градината.

6-8 години
Повеќе

Вселенско домино

Играта поттикнува интерес за изучување на вселената, Сончевиот систем. Конкретно, изведувајќи ја играта, учениците ги зајакнуваат своите знаења за планетите и нивната положба во однос на Сонцето.

8-10 години
Повеќе

Што би бил – кога би бил

Целта на играта е учесниците да именуваат видови материјали од опкружувањето: дрво, камен, метал, пластика, гума, стакло, керамика, хартија, текстил и предмети изработени од нив.

6-8 години
Повеќе

Хокеј на клупа

На забавен начин учениците ќе научат како ги придвижуваме предметите под дејство на сила.

6-8 години
Повеќе

Искривени растенија

Активноста се спроведува како вовед во изучувањето делови на растенијата. Учениците освен што ќе имаат можност да се забавуваат и да се смеат, со оваа активност лесно ќе ги совладаат новите поими.

6-8 години
Повеќе

Кој е мојот дом?

Преку оваа активност кај учениците се развива интересот и желбата за истражување и набљудување. Учениците на интересен начин увидуваат и откриваат каде живеат животните.

6-8 години
Повеќе

Дел по дел, светот е цел

Со оваа активност на креативен начин, преку игра, учениците ги покажуваат своите знаења стекнати за континентите и нивната местоположба. Уживаат, се забавуваат и го составуваат светот.

8-10 години
Повеќе

Слушни, вкуси, допри, помирисај и види, дете, ти!

Учениците работат во групи од по пет ученика. Задача на учениците од секоја група е да ги групираат илустрациите на кои се прикажани дразби според тоа која дразба кој сетилен орган ја препознава.

4-6 години
Повеќе

Мојот животен циклус

Сакаш ли да научиш како пораснав јас? Не ми треба волшебно стапче, но сепак моето растење е волшебно.

8-10 години
Повеќе

Црвено и сино = ПАР

Со активноста се мотивира ученикот преку допир да ги подреди торбичките во кои има ист материјал, но во различна боја. Учениците може да се наптреваруваат кој побрзо ќе ја заврши активноста.

4-6 години
Повеќе

Буква по буква – збор

Активност за развивање на мисловниот процес, јазичните вештини, подобрување на комуникацијата и подобрување на моторичките способности.

6-8 години
Повеќе

Движи се

Играта поттикнува зајакнување на трпеливоста и истрајноста како карактерни вредности и стекнување знаења преку игра за начините на движења.

6-8 години
Повеќе

Креативна игра „Сонце“

Во рамките на темата „Времето се движи и тече“, денес имаме дневна активност „Сонце“.

3-4 години
Повеќе

Кроко азбука

Развивање позитивни погледи и ставови кон околината, училиштето и другарчињата.

6-8 години
Повеќе

Вулканска ерупција

Преку мануелна активност, омекнување и обликување на глина, да се создаде вулкан. Со реакција на оцет, сода бикарбона и боја за храна ќе се постигне ерупција.

6-8 години
Повеќе

Насмеани рециклирковци

Целта на оваа еколошка активност е учениците да учат преку работа во групи за рециклирањето и поделбата на материјалите за рециклирање во групи. Да добијат финален производ Еко-кутија.

8-10 години
Повеќе

Сончев Систем

Активност за визуелно доживување на Сончевиот Систем. Согледување на местоположбата на Сонцето, редоследот на планетите и разликите во нивната големина, боја и изглед.

8-10 години
Повеќе

Воздушен натпревар

Се изведува натпревар за постигнување погодок со хартиено топче. Учениците дувајќи воздух низ цевките, употребуваат сила и вршат притисок, се менува насоката на движење на топчето.

6-8 години
Повеќе

Виножито

Играта поттикнува развој на внимание и концентрација. Исто така, преку оваа игра децата можe да ги учат боите и да ги развиваат нивните моторички и логички способности.

3-4 години
Повеќе

Дознај за почвата – истражувај ја нејзината корист

Целта на активноста е ученикот да ја запознае почвата, слоевите на почвата, бојата на почвата и користа од почвата што ја има човекот. Изработува шаблон на делови од почва и слики.

6-8 години
Повеќе

Собери ја дождовната капка во буре

Играта е да се научи која е ползата од дождовната вода и дека треба да се собира за полевање на растенијата на балконите и во дворовите.

6-8 години
Повеќе

Салата од гатанки

Со оваа активност учениците го вежбаат читањето со разбирање, одгатнуваат гатанки, а воедно вршат и класифицирање на овошје и зеленчук.

6-8 години
Повеќе

Моето живеалиште

Активноста има за цел да се научат, односно да се повторат домашните и дивите животни во нашата земја и нивните живеалишта. Ќе ја поттикне љубовта кон животните и да истражуваат за нивните живеалишта.

6-8 години
Повеќе

Дразби и сетила

Преку оваа активност учениците ќе ги разликуваат и именуваат сетилните органи. Исто така, ќе одредуваат кој сетилен орган која дразба ја препознава.

4-6 години
Повеќе

Нека бие север - нека бие југ!

Преку игра подобро се помни! Оваа ќе им помогне на учениците да ги научат главните страни на светот за ориентација на карта или во просторот.

6-8 години
Повеќе

Рециклирај, редуцирај, употреби пак

Мотивирање на учениците и на секое семејство да биде општествено одговорно да го селектира својот отпад (посебна селекција на пластика, хартија, стакло и метал). Од мала возраст да креираат навики.

6-8 години
Повеќе

Селектирај отпад

Мотивирање на учениците, а и на секое семејство да биде општествено одговорно да го селектира својот отпад (посебна селекција на пластика, хартија, стакло и метал) од мала возраст.

6-8 години
Повеќе

Судоку звуци

Судоку звуци е игра каде што учениците на интересен начин ќе комбинираат музички инструменти – дувачки, жичани и ударни.

6-8 години
Повеќе

Знам од што е направено

Играта претставува едукативна онлајн интерактивна активност, која ги зајакнува љубопитноста и ангажираноста како карактерни вредности и го поттикнува учењето за класифицирање предмети преку игра.

6-8 години
Повеќе

Новогодишни еко-пораки

Наставникот подготвува различни пораки, кои се ставаат како лампиони и украси на елката, на еден интересен начин преку игра – сложувалка на новогодишни еко-пораки.

8-10 години
Повеќе

ЗОО пантомима

Играта поттикнува когнитивен и социоемоционален развој кај децата преку невербална комуникација и стекнување знаења за различните начини на движење кај животните, како дел од природните науки.

6-8 години
Повеќе

Музикални чаши

Играта развива истражувачка мотивација за создавање звуци. Создавање звуци и доживување на висината на звуците.

4-6 години
Повеќе

Дел, дел цело

Учениците преку играта сложувалка можат правилно да ги состават деловите и да добијат слики од живи суштества и од неживи нешта. Сложувалките треба да ги обојат и да ги објаснат разликите.

6-8 години
Повеќе

Својства на материјалите

Играта поттикнува зајакнување на вниманието и на трпеливоста како карактерни вредности и стекнување знаења преку игра и литература за својствата на различни материјали од опкружувањето.

6-8 години
Повеќе

Отпор на воздух

Во Њутновата физика слободниот пад е секое движење на телото каде што гравитацијата е единствената сила што дејствува врз него.

6-8 години
Повеќе

Откриј ја електричната зона

Учениците преку оваа активност ќе имаат можност да се запознаат со апаратите во домаќинството што работат со помош на електрична енергија, која е нивната намена и во која електрична зона припаѓаат.

6-8 години
Повеќе

Од кој материјал сум?

Учениците, преку игра, во мали групи, идентификуваат предмети од различни материјали во училницата и ги именуваат материјалите од кои се направени.

6-8 години
Повеќе

Кошарка со дување

Учениците преку оваа игра ќе имаат можност да се запознаат со поимот „сила“. Како ние со употреба на одредена сила ги придвижуваме предметите.

6-8 години
Повеќе

Магнетен риболов

Преку оваа игра учениците откриваат кои материјали имаат магнетни својства. Ако успеат да ја уловат рибата, односно ако таа се прилепи на магнетната јадица, тогаш е направена од магнетен материјал.

6-8 години
Повеќе

Сончев часовник

Преку оваа активност учениците ќе имаат можност да се запознаат со сончевиот часовник. Тоа е вид инструмент кој е создаден за да се измери текот на времето со помош на движењето на Сонцето.

8-10 години
Повеќе

Разиграни шари

Ќе научат дека туркањата и влечењата настануваат под дејство на сили и дека тие може да се измерат со мерачи за сили.

8-10 години
Повеќе

Еколошка куќичка за птици

Од разни материјали, со реупотреба, се изработуваат куќички за птици. Куќичките се изложуваат во училишниот двор, во кои редовно се става храна за гладните гости - птиците.

6-8 години
Повеќе

На фармата „Погоди кој сум, погоди чиј сум“

Учениците преку активно слушање кратки описи (дадени во стихови-гатанки), ги именуваат домашните животни, се запознаваат со нивните карактеристики и ги разликуваат по род - мажјак, женка и младенче.

6-8 години
Повеќе

Меморија

Мемориска игра за развој на визуелната меморија, како и забава за целото одделение.

6-8 години
Повеќе